LIS bv

LIS bv, hierna te nemen LIS, is gevestigd op de Rauwenhoffweg 2, 8162PK te Epe.

Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen zodat uw rechten op privacy voldoende geborgd zijn.

Fokke van der Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van LIS.
Hij is te bereiken via privacy@lis-bv.nl

Gegevensverzameling

U stelt gegevens aan LIS beschikbaar als u één van de formulieren invult op de website of klant bent. LIS bewaart uitsluitend de gegevens die regelrecht door u worden opgegeven. U kunt de door u opgegeven persoonsgegevens te allen tijde weer intrekken. Zodra u uw gegevens intrekt zal LIS deze gegevens verwijderen en niet meer verwerken, tenzij er ondertussen met LIS een overeenkomst is gesloten. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en alleen gebruikt voor het behalen van de hieronder vernoemde doeleinden, tenzij er sprake is van een wettelijke langere bewaartermijn. De volgende gegevens worden door LIS verwerkt:

Contactaanvraag

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw bericht of vraag

Offerteaanvraag

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw aanvraag

Klanten

Van onze klanten zijn er meer persoonsgegevens benodigd dan enkel administratief. Voor de meeste producten van LIS is het noodzakelijk om tijd en locatie te registreren. Dit proberen we zo veel als mogelijk te beperken of te aggregeren. De productiedata zoals locatie en tijd van klanten worden geregistreerd in een beveiligde omgeving waarin klanten kunnen inloggen. In deze beveiligde omgeving worden persoonsgegevens, met name locatie gegevens, opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen in te zien door klanten met een unieke inlogcode, behalve als zij anderen hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven. Deze omgeving wordt door LIS alleen gebruikt voor het beheren en wijzigen van producten of behandelen van supportvragen van klanten. De onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt door LIS:

 • Naam bedrijf
 • Adres bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mail adres bedrijf
 • KVK nummer
 • Betaal gegevens
 • Naam Contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • E-mailadres gebruiker
 • Data van de GPS-tracker
 • Data van de nl.lisbv.app
 • Data van de nl.lisbv.app.maai

Leveranciers

Ook van onze leveranciers verwerken wij persoonsgegevens, zoals namen van de contactpersoon en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij zo lang als de relatie, actief is en/of garantietermijnen lopen.

Nieuwsbrief

Vanuit LIS worden nieuwsbrieven opgesteld en verstuurd. Hier moet u zich voor inschrijven. We verwerken dan uw e-mailadres, zodat wij die kunnen gebruiken om onze nieuwsbrief naartoe te sturen.

Elke nieuwsbrief die wij sturen biedt de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrief. Indien u zich voor de nieuwsbrief afmeldt, verwijderen wij uw mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@lis-bv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

LIS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LIS) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LIS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

LIS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LIS gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@lis-bv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LIS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@lis-bv.nl.

Klacht

LIS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons